Karolina TOUR

/ / / /

Smluvní podmínky

     VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ,POBYTŮ,PŘÍPADNÉ                                                               JINÉ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

                                                                 ,,CA-KAROLINAtour“

(dále VŠP)


Váženi Klienti,

dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit vás, že uděláme vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaši dovolenou.

Žádáme Vás abyste se důkladně seznámili se Všeobecnými podmínkami naší Cestovní agenturou (dále jen ,,CA-KAROLINAtour“), které jsou nedílnou součástí všechny smlouvy(dále jen přihlášky),sjednání mezi vámi a jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu za pomoci Cestovní agentury KAROLINAtour!

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Navštívením a prohlížením naší webové stránky, jejím použitím a/nebo provedením rezervace a předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje,že tyto Všeobecné smlouvní podmínky CA přečetl a že jim porozuměl a souhlasí s nimi.

1.2.Cestovní agentura poskytuje své služby klientům, jenž dosáhli alespoň 18-ti let věku. Osoby mladší 18-ti let mohou služeb cestovní agentury využívat pouze prostřednictvím osob starších 18-ti let.

1.3. Všeobecné smluvní podmínky společnost Denima s.r.o. , IČ: 27300978, se sídlem:Praha,Nekvasilova 590/3,186 00 Praha, právnická osoba(dále jen „Cestovní agentura“) podnikající pod obchodním názvem: Cestovní agentura,,CA-KAROLINAtour“(dále jako zprostředkovatel)se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu a upravují tak především vzájemné práva a povinnosti Cestovní agentury(na straně jedné) a zákazníky (právnických či fyzických osob, starších 18 let), jenž jsou uživateli služeb Cestovní agentury (dále jen „klienti“),a jsou nedílnou součástí smlouvy o o podnájmu ubytování ,pobytu, případně jiné služby cestovního ruchu uzavřené mezi společností a zákazníky mající zájem o krátkodobý pronájem nebo pobyt, případně jiné služby cestovního ruchu specifikovaného ve smlouvě (dále jen ,,smlouva“,na straně druhé) jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,zákonem č.513/1991 Sb.Obchodní zákoník a dalšími platnými předpisy,vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků.

1.4.Dále se tyto Všeobecné podmínky vztahují a jsou platné pro všechny pobyty a jiné služby cestovního ruchu zprostředkované a prodávané cestovní agenturou osobně, telefonicky, prostřednictvím internetových stránek a jiným způsobem komunikace na dálku,dále se vztahuji na obecnou úpravu vztahů a upravují tak především vzájemné práva a povinnosti mezi klientem a koncovým dodavatelem s kterým klient pomocí cestovní agentury uzavírá smlouvu o užívání služeb cestovního ruchu( mezi ubytovatelem či s poskytovatelem služby cestovního ruchu a klientů (právnických či fyzických osob) jenž jsou uživateli služeb) poskytování koncovými dodavateli s kterým je CA  vpravo platným smluvním vztahu.

1.5.V případě rozporu mezi smlouvou a těmito smluvními podmínkami má přednost úprava obsažená ve smlouvě. Navštívením a prohlížením naší webové stránky, jejím použitím a/nebo provedením rezervace potvrzuje klient, že si přečetl níže uvedené smluvní podmínky a že jim porozuměl a souhlasí s nimi.

2.PŘEDMĚT SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

2.1.Předmětem zprostředkování jsou převážně ubytovací služby nebo pobyty v rekreačních ubytovacích zařízení v soukromých apartmánu.domů,hotelu,penzionu, rekreačních středisek apod. (dále jen „ubytovací zařízení“ nebo „objekt“), a jiné jednotlivé cestovní služeb (např. výlety, okružní jízdy,transfery, případné i další služby s tím spojené).

2.2.Smlouva vymezuje rozsah práv a povinností všech smluvních stran a způsob spolupráce při přípravě, prodeji a odbavení jednotlivých služeb cestovního ruchu (zejména rezervace ubytování a pobytu). Dále vymezuje platební a provizní podmínky této spolupráce.

3.SLUŽBY CESTOVNÍ AGENTURY

3.1.Cestovní agentura je oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdů a zprostředkovávat a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu,nabízející spotřebitelům možnost zprostředkování ubytování za účel rekreace.

3.2.CA-KAROLINAtour vystupuje v rámci své činnosti coby zprostředkovatel služeb v oblasti cestovního ruchu,(rezervace ubytování,transferu,vypůjčeni auta,okružní jízdy,výletu aj. )Služby Cestovní agentury spočívají ve zprostředkování uzavření smlouvy o ubytování, jenž je uzavírána mezi klientem a poskytovatele ubytování, případně jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CA(Cestovní agenturou) .

3.3.Cestovní agentura nezabezpečuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u ubytovatele, hoteliérů, se kterými má Cestovní agentura uzavřeny smlouvy.

3.4.Další služby související s přicestováním nebo stravováním nepatří mezí naše smluvní povinnosti.

      3.4.1.Smlouva o ubytování a z ní vyplývající práva a povinnosti se dotýkají pouze smluvních stran takové smlouvy, kterými jsou klient a ubytovatel či hoteliér.

3.5. Služby,popis a vybavení ubytovacího zařízení jsou inzerovány na internetových stránkách:

www.jedemedobulharska.cz, www.karolinatour.cz , www.bulharsko-profireality.cz a to dle informací,které Cestovní agentuře které poskytly hoteliéři či vlastníky ubytovacích kapacit.

3.5.1.Všechny vzdálenosti uváděné v katalogu(na webových stránkách nabídkových listech a podobně),jsou uváděny jako orientačně hodnotí vyjadřující nejkratší možnou vzdálenost mezi uváděnými body.

3.6.Cestovní agentura poskytuje své služby klientům, jenž dosáhli alespoň 18-ti let věku. Osoby mladší 18-ti let mohou služeb cestovní agentury využívat pouze prostřednictvím osob starších 18-ti let.


4.ÚČASTNÍCI A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4./Smluvní vztah je ustanoven všeobecnými podmínkami a řídí se ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu a zákona č.40/1964 Sb.občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

4.1.Všeobecné smluvní podmínky výlučně upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Cestovní agenturou ,,CA-KAROLINAtour“a fyzickou nebo právnickou osobou starší 18 let, která za pomoci cestovní agenturou uzavře smlouvu o ubytování (či jinou smlouvu na nabízené služby cestovního ruchu ) nebo s osobou, v jejíž prospěch byla taková smlouva uzavřena (dále jen „zákazník“) .

4.2./Smluvní vztah mezi zákazníkem a Cestovní agenturou jež zprostředkuje rekreační ubytování či pobyty ,případné jiné cestovní služby, vzniká na základě zákazníkem(příp. jeho pravomocným zástupcem) řádně vyplněné a zákazníkem podepsané smlouvy o ubytování nebo objednávky, potvrzené CA,a úhrady zálohy na účet CA.

4.2.1./Smluvní vztah může také vzniknout prostřednictvím smluvního partnera či CA zplnomocněním zástupce .


                                                              

            

                                                                           III.

                                     Předmět služeb a způsob jejich zprostředkování

1./ Předmětem zprostředkování jsou ubytovací služby nebo pobyt spočívající v rekreačním ubytování (dále jen „ubytování“ nebo „pobyt“) v soukromých apartmánu nebo domy,hotelu,penzionu, rekreačním středisku apod. (dále jen „ubytovací zařízení“ nebo „objekt“), a jiné cestovních služeb (např. výlety, okružní jízdy,transfery a, případné i další služby s tím spojené

1.1./ Služby,popis a vybavení ubytovacího zařizení jsou inzerovány na internetových stránkách: www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz a to dle informací,které Cestovní agentuře poskytli hoteliéři.

a) vybavení ubytovacího zařizení se v průběhu času může měnit oproti stavu,který je zahycen na propagačních fotografiích na internetových stránkách.Aktualní popis vybavení je proto vždy uveden v písemném popisu každého zařizení.

b)detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí ubytovacího zařizení poskytne Cestovní agentura na dotaz klienta.

1.2./ Ubytování je zákazníkům poskytováno vlastníky, oprávněnými nájemci, či uživateli ubytovacího zařízení (dále společně jen jako: „vlastník“) za přispění zprostředkovatelské činnosti cestovní agentury za úplatu.

2./ Cestovní agentura na základě uzavření níže uvedené smlouvou o ubytování v zastoupení vlastníka ubytovacího zařízení sjednává se zákazníkem ubytování v dohodnutém termínu, místě a ceně za blíže stanovených podmínek, které jsou uvedeny v nabídce konkrétního ubytovacího zařízení na internetových stránkách www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz

3./Cestovní agentura je oprávněna a zplnomocněna za vlastníka uzavřít smlouvu o ubytování a měnit, či zrušit smluvní vztah, tj. činit všechna právní jednání a obstarávat obchodní záležitosti v zájmu vlastníka, přičemž je v této záležitosti cestovní agentura v pozici zprostředkovatele, což znamená, že za ubytování, či pobytu neodpovídá přímo, neboť odpovědnou osobou za poskytování ubytování je vlastník, který je také povinen poskytnout službu ubytování řádně, včas a dle podmínek sjednaných ve smlouvě o ubytování, přičemž je také povinen vracet cenu za ubytování v případě zrušení, či storna ubytování, pokud již tato cena byla ze strany cestovní agentury předána vlastníkovi ubytovacího zařízení.

                                                                        IV.

                                                    Postup zprostředkování

1.CA informuje Hoteliéra o zájmu třetí osoby uzavřít s ním smlouvu o ubytování zasláním rezervace.

2.Potvrzení rezervace musí obsahovat následující informace:

  • číslo rezervace,typ pokoje,popis zařízení pokoje,poloha pokoje,specifikace doplňkových služeb,počet osob, na které se rezervace vztahuje,věk osob,dobu ubytování,datum a podpis CA-KAROLINAtour.

  • hoteliér potvrdí CA přijetí rezervace do dvou pracovních dnů. Pracovním dnem pro účely Smlouvy není víkend, ani státní svátek ČR nebo Bulharska.

3./Potvrzení rezervace musí obsahovat:

3.1./Číslo rezervace,typ pokoje,číslo pokoje,popis zařízení pokoje(pokud již není uvedeno na

internetových stránkách CA-KAROLINAtour), poloha pokoje,počet osob, na které se rezervace

vztahuje,věk osob,dobu ubytování ,případně specifikaci doplňkových služeb,i nformaci o typu stravování a sazbě (all inclusive, polopenze, plná penze) jestli hotel nabízí pro všechny zákazníky.

                                                                         V.

                                                        Vznik smluvních vztahů

1./ Smluvní vztahy mezi cestovní agenturou a zákazníkem vzniká následujícím způsobem upraveným v tomto článku obchodních podmínek.

2./ Zákazník provede prostřednictvím internetových stránek: www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz , či jiným prokazatelným způsobem rezervaci termínu ubytování v ubytovacím zařízení, když na těchto stránkách jsou uvedeny bližší informace a podmínky ubytování, včetně volných termínů a ceny ubytování (dále jen „rezervace“). V rezervaci specifikuje zákazník k příslušnému ubytovacímu zařízení základní údaje, kterými jsou způsob ubytování, doba ubytování, počet osob, dále své nacionále, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, email, fax a případně doplní v části poznámky další rozhodující skutečnosti a požadavky, např. zvíře, které má zájem vzít sebou, omezení pohybu, či jiné podstatné okolnosti.

3./ Na základě rezervace zákazníka cestovní agentura osloví neprodleně vlastníka ubytovacího zařízení, u kterého prověří termín a podmínky ubytování dle rezervace. Dojde-li výjimečně k situaci, kdy ubytování dle rezervace nebude možné, oznámí tuto skutečnost cestovní agentura zákazníkovi. Nebude-li možné realizovat přání zákazníka, jsou smluvní strany seznámeny s tím, že rezervace zaniká a smluvní strany vůči sobě nemají žádných nároků, pokud nedošlo k závažnému porušení těchto obchodních podmínek na některé ze stran.

4./ Cestovní agentura si vyhrazuje právo neuskutečnit rezervaci, která nesplňuje uvedené požadavky, případně jsou údaje v rezervaci neúplné, nepřesné nebo rozporuplné a má dále právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá rezervace neúplné nebo nesprávné a takové, které jsou odeslány s vědomím, že cena pobytu nebude úmyslně uhrazena.

5./ Cestovní agentura si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v rámci rezervace zákazníka, které mohou vzniknout při zadávání pobytů do databáze či v důsledku změny okolností na straně vlastníka ubytovacího zařízení, které nebylo možné v nabídce uvést.

6./ V případě, kdy vlastník potvrdí rezervaci vůči cestovní agentuře, vypracuje cestovní agentura smlouvu o ubytování, kterou spolu s těmito obchodními podmínkami a fakturou zašle zákazníkovi k podpisu, a to buď elektronicky na uvedený email, nebo poštou na adresu zákazníka.

7./ Zákazník je povinen neprodleně, tj. nejpozději do deseti (10) pracovních dnů smlouvu o ubytování podepsanou zaslat cestovní agentuře zpět elektronicky, tj. emailem, a to spolu s kopií dokladu o zaplacení zálohy, případně celé ceny ubytování. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a cestovní agenturou dnem doručení smlouvy o ubytování cestovní agentuře.

8./ Smluvní strany se dohodly, že podpis zákazníka na smlouvě o ubytování dále nahrazuje skutečnost úhrady celé nebo části ceny ubytování (zálohy), připsané na účet cestovní agentury, přičemž smluvní strany mají za to, že okamžikem připsaní, byť i jen části ceny ubytování na účet cestovní agentury je sjednána mezi stranami smlouva o ubytování, neboť zákazník projevil zcela jednoznačnou vůli a zájem o ubytování dle návrhu smlouvy o ubytování zaslaného cestovní agenturou, bez ohledu na to, že smlouva o ubytování nebyla vrácena zpět cestovní agentuře. Zákazník dále podpisem a zasláním smlouvy o ubytování, či úhradou byť i jen části ceny ubytování potvrzuje, že se měl možnost seznámit s těmito obchodními podmínkami, které mu byly ze strany cestovní agentury zaslány.

9./ Závazná blokace ubytování je provedena po úhradě ceny pobytu dle vystavené faktury (na níž je splatnost uvedena), případně nejméně zálohy, tj. 50 % z prodejní ceny, jinak je oprávněna cestovní agentura pobyt jednostranně zrušit - odstoupit od smlouvy, čímž pobyt zaniká, tzn. zaniká i smluvní vztah. Ve výjimečných případech, např. při pobytu na poslední chvíli, je nutná domluva. Cestovní agentura řeší individuální podmínky, přičemž v takovém případě finální a jednoznačné rozhodnutí o realizaci pobytu a o dalších podmínkách činí jednostranně cestovní agentura, která je oprávněna takové návrhy zákazníka odmítnout.

10./ Každá rezervace a smlouva o ubytování je zaregistrována cestovní agenturou pod přiděleným číslem a pro účely komunikace s cestovní agenturou se zavazuje zákazník takové číslo uvádět.

11./ V připade rozporu mezi podminkami sjednanými v cestovne smlouve a podminkami uvedenými v tištenim nebo elektronickem katalogu nebo ve Všeobecnych smluvních podmínkách dále (VŠP) , plati podminky sjednané v cestovne smlouvě které mají přednost před podminkamí v katalogu (elektron.katalogu) a ty před (VŠP) a jsou uvedene ůdaje zavazne.

                                                                           VI.

                                   Práva a povinnosti zákazníka po přihlášení pobytu

1./ Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých v nabídce uvedené na internetových stránkách www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz .

2./ K základním povinnostem zákazníka patří:

2.1./ Poskytnout cestovní agentuře úplné a pravdivé informace, potřebnou součinnost k řádnému plnění smlouvy o ubytování a je povinen řídit se jejími pokyny.

2.2./ Zaplatit cestovní agentuře předem plnou cenu pobytu, tj. 60 dní před nástupem pobytu (netýká se pobytů objednaných na poslední chvíli, u nichž jsou sjednány konkrétní podmínky úhrady ceny pobytu, nejčastěji ke dni nebo neprodleně po dni uzavření smlouvy o ubytování).

2.3./ Pokud by zákazník svým jednáním i přes výstrahu porušoval hrubě své povinnosti nebo dobré mravy, či závažným způsobem porušil smlouvu o ubytování, tzn. nedodržel zásadní sjednané podmínky, především povolený počet osob v objektu, může být vyloučen z ubytování, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na úhradu nevyužitých služeb.

2.4./ Za hygienický a technický stav objektu a za úroveň dalších služeb odpovídá vlastník ubytovacího zařízení. Zákazník musí proto na požádání vlastníka ubytovacího zařízení umožnit přístup do objektu jemu nebo osobě jím pověřené.

2.5./ Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor třetích osob, zejména vlastníka ubytovacího zařízení a nahradit případnou škodu, kterou zákazník svým jednáním způsobí.

2.6./ Případná reklamace služeb musí být uplatněna zákazníkem neprodleně v místě pobytu přímo u vlastníka ubytovacího zařízení, se kterým je zákazník povinen řešit i případnou kompenzaci za vadu vzniklou během pobytu.

                                                                         VII.

                                                  Práva a povinnosti cestovní agentury

1./ Cestovní agentura se zavazuje zprostředkovat zákazníkovi služby ve sjednané kvalitě a rozsahu tak, jak je uvedeno v nabídce internetových stránek www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz , zpracovaných dle informací vlastníka ubytovacího zařízení.

2./ Cestovní agentura je oprávněna ukončit smlouvu o ubytování a navrhnout způsob náhrady za nerealizovaný pobytu, v případě, že sama nemůže ovlivnit poskytnutí pobytu, např. ekonomické výkyvy, změny či úmrtí vlastníka ubytovacího zařízení, živelné pohromy, nízká obsazenost objektů atd. Cestovní agentura negarantuje a není odpovědna za přírodní podmínky, zejména živelné pohromy, stav vody v nádržích, počasí a atd.

3./ Při odeslání rezervace dává zákazník agentuře výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v rezervaci v smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Cestovní agentura prohlašuje, že s osobními údaji zákazníka, které získá v souvislosti se svou činností, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4./ Cestovní agentura nenese odpovědnost za újmu (materiální či imateriální, včetně ušlého zisku a zklamání zákazníka) způsobenou vyšší mocí, zejména vlivem klimatických podmínek, čistotou či teplotou vody, požárem, povodní, politickou situaci atd.

                                                                        VIII .

                                                    Stornovací podmínky a poplatky

1./ 

Zákazník má právo bez udání důvodu kdykoliv před započetím pobytu zrušit smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy o ubytování.Toto odstoupení musí učinit písemnou formou, např. výpovědí, odstoupením od smlouvy a vrácením přihlášky, faktury, případně již vystaveného ubytovacího poukazu (dále též „storno“) na e-mail:bulharsko@karolinatour.cz. Telefonické storno smlouvy o ubytování ze strany zákazníka se nepovažuje za platný.V tomto případě má CA právo účtovat odstupné/stornopoplatky(smluvní pokutu).

1.1./Odstupné je splatné ihned.


1.2./Po odečtení odstupného z celkové ceny za ubytování obdrži zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky.

1.3./Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacena záloha,je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného(stornopoplatků).Výše odstupného je uvedena za osobu (o pobytu, jejichž cena za os. nepřesahuje 750,-Kč,se minimální výší odstupného rozumi cena pobytu).2./Výše odsupného závisí na době,kdy CA obdržela požadavek zákazníka na sorno (zrušení) smlouvy o ubytování,a to:

Zrušení smlouvy o ubytování:

2.1./60 a vice dnů před z datum vytvoření rezervace:750,-Kč /os.,

2.2./ 59 - 46 dní před počátkem realizací pobytu 25 % z ceny za rezervovaný pobyt;

2.3./45 - 30 dní před počátkem realizací pobytu 50 % z ceny za rezervovaný pobyt ;

2.4./29 - 17 dní před počátkem realizací pobytu 75 % z ceny za rezervovaný pobyt;

2.5./16 – 07 -dní před počátkem realizací pobytu 100 % ceny za rezervovaný pobyt .

.

3./ Cestovní agentura si vyhrazuje právo započíst storno poplatky ze zaplacené zálohy nebo uhrazené ceny pobytu, pokud právo na úhradu stornovacího poplatku vznikne v souladu s ustanoveními smlouvě o ubytování, těchto všeobecných podmínek nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4./ V období od uzavření smlouvy o ubytování, resp. od zaplacení ceny pobytu do šedesáti (60) dnů před počátkem realizace pobytu zaplatí zákazník (namísto smluvní pokuty dle předcházejícího odstavce této smlouvy) rezervační poplatek cestovní agentury za dosud provedené služby, a to ve výši 1 000,- Kč za pobyt v délce do osmi (8) dnů a ve výši 2.000,- Kč za jakýkoliv jiný delší pobyt.

5./ Pokud zákazník požaduje jakoukoli změnu, např. v termínu, ubytovacím zařízení objektu apod. a cestovní agentura musí znovu vystavit příslušné doklady, účtuje manipulační poplatek 200,- Kč, za každý takový jednotlivý případ.

6./ Zákazník má právo převést pobyt bez storno poplatků na svého nástupce, tj. jakoukoliv třetí osobu, musí však tuto změnu neprodleně nahlásit cestovní agentuře a doložit při nástupu ubytovateli. Toto právo změny zákazníka za třetí osobu se nevztahuje na pobyty hrazené zaměstnavatelem.

                                                                           IX.

                                                          Cena pobytu a její úhrada

1./ Cena pobytu je cena sjednaná dohodou mezi cestovní agenturou a zákazníkem a vyplývá primárně z internetových stránek www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz ,u uvedeného termínu pobytu v konkrétním ubytovacím zařízení.

2.Po uzavření smlouvy o ubytování, je provedena blokace pobytu jen na základě úhrady zálohy 50 % z ceny pobytu, pouze však u pobytů objednaných do března příslušného kalendářního roku, nebo ceny celé v ostatních případech. Platba musí být provedena do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o ubytování. Platba bude zákazníkem poukázána na účet cestovní agentury, vědění v Fio banka ČR :

2.1./ Z ČR v Českých korunách: /2010,

ze zahraničí,

2.2/ V Eurech:IBAN:, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX nebo jiným prokazatelným převodem. Jako variabilní symbol uvede zákazník číslo faktury, případně číslo přihlášky, a jako konstantní symbol číslo..............

3.V případě potřeby vystavení nové faktury ze strany zákazníka, např. při úhradě pobytu zaměstnavatelem zákazníka, účtuje cestovní agentura k ceně pobytu manipulační poplatek ve výši 100,- Kč.

4.Cestovní agentura je oprávněna neprodleně poté, co obdrží cenu pobytu o zákazníka, uhradit část nebo celou výši této ceny pobytu vlastníkovi ubytovacího zařízení za účelem úhrady ubytování. S tímto zákazník dává svůj výslovný souhlas.

a Pokud zákazník uhradí pouze 50 % z ceny pobytu, musí uhradit zbývající část ceny pobytu v plné výši cestovní agentuře nejpozději do 60 dnů před nástupem pobytu. Při objednání pobytu na poslední chvíli, tj. kratší než 60 dnů před započetím pobytu, je celková cena pobytu splatná ihned s uzavřením smlouvy o ubytování.

5.Po uhrazení plné ceny pobytu vystaví cestovní agentura ubytovací poukaz, který zašle zákazníkovi spolu s pokyny na cestu nejpozději 15 dnů před nástupem zákazníka k pobytu. Zákazník je povinen při nástupu pobytu ubytovateli předložit ubytovací poukaz vystavený cestovní agenturou.

6.Dopravu do místa pobytu si zákazník zajišťuje sám. Cena pobytu zahrnuje služby v katalogu uvedené, ostatní služby a poplatky hradí zákazník přímo na místě, např. skutečnou spotřebu el. proudu,poplatek obecnímu úřadu, parkovné, poplatek za psa, půjčení lodí atd.

                                                                              X.

                                                                Pojištění zákazníka

1.Pojištění zákazníka není v ceně pobytu zahrnuto. Cestovní agentura doporučuje zákazníkovi, aby si sjednal pojištění pro případ úrazu, onemocnění či smrti, jakož i pro případ poškození nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby s některou zvolenou si pojišťovnou. Nutné je mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, pokud během pobytu dojde vinou ubytovaných ke škodě na majetku v pronajatém objektu.

                                                                            XI.

                                                Závěrečná ustanovení a upozornění

1.Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní agenturou a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.Pokud je povolen pobyt se psy a jinými domácími zvířaty, je to v nabídce internetových stránek výslovně uvedeno www.karolinatour.cz. Zvíře není umístěno v kotci a není pro něj zajištěna strava. Při objednání pobytu je třeba uvést velikost psa, neboť jeho účast je někdy tímto podmíněna. Při nástupu pobytu doloží majitel zvířete vlastníku potvrzení (očkovací průkaz), že je zvíře zdravé. Poplatek za zvíře si vlastník vybírá přímo na místě.

3.V případech, kdy zákazník je povinen na konci pobytu sám provést úklid objektu a jeho okolí, skládá vlastníku při nástupu k pobytu kauci, tj. určitou peněžní hotovost, která je sjednána ve smlouvě o ubytování. Kauci je oprávněn vlastník použít na škody způsobené zákazníkem. Pokud je objekt předán bez závad, vrací vlastník zákazníkovi složenou kauci v plné výši. V opačném případě má vlastník právo při přebírání ubytovacího zařízení odečíst zákazníkovi z kauce příslušnou částku za způsobenou škodu nebo za nedostatečný úklid.

4.Veškeré údaje a pokyny obsažené v nabídce internetových stránek www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz,odpovídají informacím známým cestovní agentuře v době sestavování takové nabídky, a to zejména na základě informací poskytnutých vlastníky ubytovacích zařízení. Vzhledem k tomu, že nabídka je připravována se značným časovým předstihem, neodpovídá cestovní agentura za platnost všech údajů v nabídce uvedených. Veškeré aktuální údaje cestovní agentura uvede na úvodní straně www.jedemedobulharska.cz , www.karolinatour.cz, pokud jsou vlastníky ubytovacích zařízení oznámeny.

5./ V případě, že jedno nebo více ustanovení smlouvy o ubytování nebo těchto všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě smlouva o ubytování nebo tyto všeobecné podmínky budou vykládány tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce přibližuje ekonomickému záměru a blíží smyslu a účelu smlouvy o ubytování a těchto všeobecných podmínek.

6./Zakaznik stvrzuje že s těmito všeobecnými podmínkami seznámen,výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto všeobecné podmínky neobsahují žádné ustanovení, které zákazník nemohl rozumně očekávat, přičemž potvrzuje svým podpisem ve smlouvě o ubytování, že jsou mu tyto známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

7./Zákazník podpisem přihlášky - objednávky služeb potvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky přečetl, jsou mu známy a souhlasí snimi.

8./Vedlejší úmluvy jsou irelevantnímí.Změny a doplnění smlouvy potřebují k platnosti písemnou formu a písemné potvrzení od CA-KAROLINAtour, respektive společnosti Denima s.r.o.

9./Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.

10./Cestovní agentura je oprávněna tyto ovchodní podmínky měnit jednostranně, tyhle změny nemají vliv na už uzavřené smlouvy.

11./Na tuto smlouvu je aplikováno právo České republiky.
12./Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 04. 03. 2019. Aktualizují Všeobecné podmínky platné před tímto datem.


© Denima, s.r.o., 2013+